Tlačové správy

V tejto sekcii budú pravidelne zverejňované tlačové správy a správy, ktoré iný napísali o nás.
Tlačová správa (1.12.2009)

Spoločnosť Calmit, s.r.o. spustila skúšobnú prevádzku novej dvojšachtovej pece na výrobu vápna zn. Cimprogetti.

Spoločnosť Calmit, s.r.o., líder na trhu vápna, vápenného hydrátu a mletých vápencov na Slovensku, spustil skúšobnú prevádzku novej dvojšachtovej pece na výrobu vápna zn. Cimprogetti, ktorá k recyklácii tepla využíva regeneračný systém. Projekt, ktorý si vyžiadal investície vo výške 9,2 mil. €, získal 3. miesto Národnej podnikateľskej ceny za životné prostredie v SR 2009 v kategórii Proces.

Spoločnosť Calmit zrealizovala v poradí už druhý významný projekt vo svojom výrobnom závode v Tisovci, ktorý by mal priniesť ďalšie zlepšenie kvality ovzdušia obyvateľom mesta Tisovec aj celého regiónu. Po dvanástich mesiacoch výstavby už pracuje v skúšobnej prevádzke nová dvojšachtová pec. Vďaka recyklácii tepla pomocou regeneračného systému pece odchádzajú spaliny z pece pri relatívne nízkej teplote 70 – 110°C. Preto je možné odlúčiť prachové častice v spalinách pomocou rukávového filtra, ktorý zaručuje hmotnostnú koncentráciu tuhých znečisťujúcich látok v odpadových plynoch pod 10 mg/mn-3. Emisný limit stanovený Inšpektorátom životného prostredia Banská Bystrica, odbor integrovaného povolenia je 30 mg/mn-3 a zákonom o ochrane ovzdušia je hranica stanovená na 50 mg/mn-3. Z uvedeného vyplýva, že prevádzkovanie takejto pece je skutočne šetrné k životnému prostrediu čo ocenila porota v súťaži Národná podnikateľská cena za životné prostredie v SR 2009 a prisúdila našej spoločnosti tretie miesto v tejto súťaži.

Výhodou tejto pece je okrem výrazného obmedzenia negatívych vplyvov na životné prostredie aj úsporná prevádzka. Pec pri výrobe vápna spotrebuje menej paliva a je schopná vyrábať najkvalitnejší druh vápna, aký je dostupný na slovenskom stavebnom trhu. A dôležité je aj pripomenúť aj to, že práve starý otec Roberta Schmida navrhol pred 60-imi rokmi ako prvý koncepciu pálenia vápna v dvojšachtovej peci, z ktorej vychádza aj nová pec postavená v Tisovci.

Informácie o súťaži Národná podnikateľská cena za životné prostredie:

Súťaž o Národnú podnikateľskú cenu za životné prostredie v SR sa uskutočnila z iniciatívy ASPEK – Asociácie priemyselnej ekológie na Slovensku po prvýkrát v roku 2007. V tomto roku ju realizovala v spolupráci s Ministerstvom životného prostredia SR. Národná súťaž umožňuje slovenským subjektom zapojiť sa do celoeurópskej súťaže o environmentálne ceny v podnikaní a ich pozitívnu propagáciu v európskom priestore.

Cieľom súťaže je podpora aktivít podnikateľských subjektov, ktoré si uvedomujú svoju zodpovednosť voči súčasným, ale aj budúcim generáciám a svojimi činmi výrazne prispievajú k znižovaniu negatívnych vplyvov na životné prostredie. Súťaž má podporiť záujem o aktivity, zamerané na udržateľný rozvoj a propagáciu subjektov, ktorých správanie predstavuje výrazný progres a prínos pre hospodársky a spoločenský rozvoj bez ujmy na životnom prostredí a prírodných zdrojoch.

Národná súťaž je kompatibilná so súťažou o európske podnikateľské ceny za životné prostredie – má rovnaké kategórie a kritériá. Úspešní účastníci budú mať možnosť uchádzať sa o postup do európskej súťaži.