POUŽITIE

Úprava pôdy

Pred sejbou

Na oraných poliach alebo krátko pred sejbou, sa spracujú vápna spolu so sejbou klíčiaceho horizontu, kde zabezpečujú optimálnu pH-hodnotu, dobré prevzdušňovanie pôdy a prietok vody a tým prispievajú k stabilizácii ornice. Dávkovanie sa určí na základe analýzy pôdy. Typicky 400 – 1000 kg/ha.

Pred sejbou

Na strnisko

Po žatve je najvhodnejší čas (najväčšia únosnosť pôdy) pre vykonanie potrebného údržbového vápnenia prostredníctvom aplikácie našich produktov (množstvo sa určí podľa analýzy). Vápno podporuje rozklad slamy a zbytkov po žatve. Typicky sa vápno po žatve zmiešava plytkým obrábaním s pôdou. Kyseliny sa po obrábaní rýchlo neutralizujú a vytvorí sa jemná otvorenejšia štruktúra pre nasledujúcu plodinu.

Na strninsko

Pre hygienu poli a plodín

Vápnenie kukuričného strniska je významným hygienickým opatrením proti zapliesneniu a taktiež znižuje riziko vzniku infekcie. Aplikáciou našich produktov sa okolo slamy vytvorí zásadité pH prostredie, ktoré výrazne znižuje šírenie plesne. Pri hygienicky ošetrenej slame je rozklad slamy rýchlejší a tým sa zabráni tvorbe tzv. matracov z kukuričnej slamy. To isté sa týka repky olejnej. Dávkovanie sa určí na základe analýzy pôdy. Odporúča sa použiť jemne mleté vápno.

Na hygienu

Vápnenie lúk

Vápnenie zabraňuje narastajúcemu prekysleniu lúk, pasienkov a pastvín, čoho následkom je na minerálne látky bohatý porast/krmivo a optimálne zloženie trávy (viac ďateliny a byliniek obsahuje ako základné krmivo viac vápnika). Calmit zmesi s prídavkom horčíka zabezpečujú veľmi výhodné a dôležité zásobovanie horčíkom a starajú sú o vyvážené zloženie a obsah minerálnych látok v základnom krmive. Dávkovanie sa určí podľa výsledkov pôdnej analýzy.

Vapnenie

V ovocinárstve, zeleninárstve a vinohradníctve

Voľný vápnik (Ca2+) je pri ovocí a zelenine rovnako dôležitý ako pri konvenčných plodinách ako sú obilie a kukurica. Na jednej strane vápnik slúži k udržiavaniu optimálnej pôdnej štruktúry a zamedzeniu stvrdnutia vrchnej vrstvy pôdy. Osivá zeleniny nemajú po aplikácii vápna žiadne obmedzenie pri klíčení. Dávkovanie sa určí podľa výsledkov pôdnej analýzy. Vápnenie sa odporúča neskoro na jeseň alebo skoro na jar.

Ovocinarstvo

V stajniach na udržiavanie hygieny a na matrace lôžok zvierat

Vápno je aj cenovo veľmi výhodným prostriedkom vo vzťahu k zníženiu počtu choroboplodných zárodkov a celkového zlepšenia zdravia zvierat. Taktiež pozitívne vplýva na zdravie vemien, paznechtov ako aj hygienu lôžok na ležanie a státie zvierat. Pozitívny vplyv má aj na kvalitu ovzdušia v maštaliach.
Už oddávna sa vedelo, že „ bielením“ vápenným mliekom v maštaliach sa nedosiahlo iba lepšie ovzdušie, ale zlepšilo sa aj zdravie zvierat. Aj tzv. koberec z vápenného hydrátu na vstupoch do maštalí bol starý domáci recept proti rôznym ochoreniam.
Vápno spôsobuje/zabezpečuje, že hnojovica je tekutejšia a homogénna a na pole sa dostáva s maximálnym účinkom v plnej sile. Pri zakladaní nových vápenných matracov zo slamy sa používa zmes vápna nasýteného kyselinou uhličitou a jemne mletého vápna (<0,09mm) so slamou 5:1 a 2 dielmi vody.

V stajniach
Lôžok zvierat

V hnojovici – živočíšnej výrobe alebo v bioply-novej stanici

Umožňuje aplikáciu hnojovice a vápnenia pôdy v jednej operácii. Výhodou vápna v hnoji je nutričná rovnováha vápnika s prebytkom draslíka a amoniaku v tekutej hnojovici. Vápno sa do hnojovice pridáva fúkaním a súčasne sa zabezpečuje miešanie.

Na hnoji

V rybníkoch a proti eutrofizácii jazera

Vápnenie je dôležitým hygienickým opatrením v úspešnom rybnikárstve. Pravidelné vápnenie upravuje pH hodnotu vody (optimálne rozmedzie medzi 6,5 a 8,5), aktivuje rybničné bahno a mobilizuje živiny, dezinfikuje a chráni pred parazitickými ochoreniami rýb. Veľa vidieckych jazier trpí nedostatkom kyslíka kvôli zvýšeným prísunom materiálu z polí a zlej premene mŕtveho rastlinného materiálu: vápnenie spôsobuje sedimentáciu mŕtveho materiálu na dne jazera a tým prináša viacej svetla späť do hlbších vrstiev vody pre lepšiu fotosyntézu a tvorbu kyslíka.

Na ryby

Pre rekultiváciu a sanáciu pôdy

Degradované pôdy charakterizované štruktúrnym a íľovitým rozpadom stratili svoj filtračný účinok pre vstup povrchovej vody do hlbších vrstiev. Nasiakavosť a zadržovacia kapacita je znížená, takže dochádza k povrchovej erózii a upchávaniu systémov pôdnych pórov. Takéto pôdy vyžadujú podrobné analýzy stavu pôdy, na základe ktorých sme schopní poskytnúť individuálne a vhodné rekultivačné koncepcie a zmesi v správnom množstve.

Rekultivacia
Sanacia